Znak Znak

KAMEROVÝ SYSTÉMO zřízení kamerového systému ve městě Bílovec jsou informováni všichni občané, kteří přijíždějí do města INFORMATIVNÍMI TABULEMI, které jsou umístěny na všech příjezdových komunikacích.

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) slouží jako prevence ke zvýšení ochrany bezpečnosti občanů, života, zdraví a majetku, ochraně veřejného pořádku, sledování dopravní situace ve městě.

MKDS umožňuje přiblížení a monitorování vzniklé situace a tento záznam je uchováván v nahrávacím zařízení, ze kterého je následně možno provést prohlídku záznamu a jeho export na média CD nebo DVD. Tato média pak slouží jako důkazní materiál ve správním nebo trestním řízení.

UMÍSTĚNÍ KAMER: Stanoviště MKDS je umístěno na služebně MP Bílovec. Návrh jednotlivých míst a sledovaných lokalit pro umístění MKDS byl proveden tak, aby byla monitorována co možná největší část města.Pořízením MKDS se snaží město dosáhnout snížení pouliční kriminality, zvýšení bezpečnosti občanů a jejich majetku. Na základě monitorování MKDS jsou odhalovány dopravní přestupky a je pořizován záznam o zákrocích a úkonech strážníků při jejich řešení.MKDS je provozován v souladu s ustanovením § 24b zákona . 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Kamery

Kamerový systém byl rozšířen o další 3 kamerové body. Nyní má již kamerový systém 8 kamerových bodů.

Kamery

Dále jsou 4 kamery umístěny na veřejných WC.

MOBILNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM VE MĚSTĚMěstská policie získala nového pomocníka mobilní kamerový systém. Jedná se o dvě kamery, které jsou snadno přemístitelné na různá místa ve městě, ale i v místních částech. Kamery byly získány v rámci Krajského programu prevence kriminality Moravskoslezského kraje na rok 2009, prostřednictvím Ministerstva vnitra za podpory získaných dotací. Celkové náklady: 272 tis. Kč, dotace MV ČR 218 tis. Kč, vlastní zdroje 54 tis. Kč

Mobilní kamery

Kamery budou instalovány k monitorování odlehlých míst, odvrácených stran budov, na parkovištích nebo hřbitovech, také v místech černých skládek, sportovišť nebo na objednávku policie, při odhalování pachatelů majetkové trestné činnosti, vandalismu, ale i zvýšení pocitu bezpečí občanů. Záznam z kamery je ukládán 120 hodin.KAMEROVÉ BODY:Analogové kamery:1. kamerový bod je umístěn na Slezském náměstí na kostele, monitoruje především plochu náměstí.

2. kamerový bod je umístěn na Slezském náěmstí na kostele, monitoruje parkoviště u kostela a část ulic Tkalcovské a Pivovarské.

3. kamerový bod je umístěn na budově Zámku a monitoruje plochu nádraží a ulice Čs. armády a Komenského.

4. kamerový bod je umístěn na ulici Radotínské a monitoruje hlavně nově vybudované hřiště.

Digitální kamery:1. kamerový bod je umístěn na budově firmy MASSAG a monitoruje především křižovatku ulic Nová cesta, Čs. armády a křižovatku ulic Dukelská a Opavská.

2. kamerový bod je umístěn na nádraží, kde je monitorována plocha nádaží a nástupiště a park.

3. kamerový bod je umístěn na budově kuželny, kdy je monitorován převážně park na Střelnici, antukové hřiště a dětské hřiště.

4. kamerový bod je umístěn na ulici Opavské na budově, kde nyní sídlí firma KOMÍNY, je monitorováno okolí ubytovny města, ulice Opavská a okolí restaurace Na Střelnici.

5. kamerový bod je umístěn na budově MěÚ na ulici 17. listopadu a monitoruje křižovatku ulic Nová cesta, 17. listopadu a ulic Jeremenkova, Zahradní.

6. kamerový bod je umístěn na ulici Ostravské na budově ZŠ, kdy je monitorováno parkoviště a okolí Kulturního domu společně s fotbalovým hřištěm.

7. kamerový bod je umístěn na ulici Radotínské, kdy je monitorováno parkoviště a okolí panelových domů č.p. 959 až č.p. 965.

8. kamerový bod je umístěn na budově ZŠ na ulici Wolkerove a monitoruje okolí školy a okolí Mateřské školky.