Znak Znak

Plán krizové připravenostiMěstská policie Bílovec

Čl. I

Podle § 29, odst.1) zákona č. 240/2000 Sb. ve znění zákona č. 320/2002Sb., pro řešení krizových situací byl zpracován Plán krizové připravenosti Městské policie Bílovec ( dále jen PKPMP). Cílem PPKPMP je vyjmenovat rozsah činnosti a úkolů Městské policie při plnění povinností při mimořádných událostech. Výchozí základnou při krizových situacích je budova Radnice v Bílovci na Slezském náměstí, kde sídlí Městská policie ( dále jen MP).

- kontaktní místo Městské policie v Bílovci je adresa Bílovec, Slezské náměstí č.1, PSČ: 74301 Bílovec, tel. 556 411 450, 556 414 206, dále do sítě T-mobile na mobilní telefon 608 252 535, fax 556 411 450 a email : mest.policie@bilovec.cz

- kontaktní spojení na velitele MP – Pavel Kudela - 556 414 207, do sítě mobilního operátora 736 627 609, , email : pavel.kudela@bilovec.cz .

Čl. II

1.Při plnění úkolů za mimořádných událostí jsou veleni do služby všichni strážníci MP pomocí tzv. svolávacího plánu ( viz příloha č. 1 ).

2.Hlavním úkolem je navázání kontaktu s řídícím štábem města a společné koordinování činnosti vyplývající ze vzniklé krizové situace.

3.Jednotliví strážníci spadají do velící pravomoci velitele MP, popř. jeho zástupce a odpovídají za plnění úkolů.

4.Činnost strážníků bude regulována podle rizik takto:


a)pomoc při vyrozumívání obyvatelstva, orgánů a organizací.

b)regulace pohybu obyvatelstva.

c)provádění bezpečnostních uzávěr v součinnosti s Policií ČR.

d)vyvedení ( evakuace) obyvatelstva z ohrožených území.

e)ochrana majetku obyvatelstva.

f)plnění úkolů vyplývajících z rozhodnutí krizového štábu města.

g)ochrana zásobování obyvatelstva.


5.Při vyrozumívání obyvatelstva, orgánů a organizací bude využíváno služební vozidlo MP, Citroen Berlingo, RZ 5T5 7255, jehož řidičem je ustanoven strážník Tomáš Křivánek, který je zodpovědný za provozuschopnost vozidla.

6.Do služby je velena i operátorka, která se zabývá dispečinkem, monitorováním městským dohlížecím kamerovým systémem, telefonním a emailovým stykem, přijímáním oznámení a shromažďováním informací.

Čl. III

Organizační struktura Městské policie:

1. Městská policie je organizační složkou Města Bílovec.

2. Řízením MP je pověřený starosta pan Petr Klimek.

3. MP je složena z 8 strážníků, 1 velitele a 1 operátorky.

4. Služební činnost strážníka je stanovena v zákoně č. 553/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění.


Čl. IV

Za aktualizaci PKPMP zodpovídá velitel MP

V Bílovci dne 6.12.2006

Zpracoval: Pavel Kudela

velitel městské policie