Znak Znak
Městské zastupitelstvo v Bílovci se dne 18.2.1992 usneslo podle § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu s ustanovením § 1 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou města č. 3/1992 zřídit MĚSTSKOU POLICII.!!! FORENZNÍ ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL !!!MOMENTÁLNĚ BYL POČET OZNAČENÝCH KOL VYČERPÁN - POKRAČOVÁNÍ SNAD V PŘÍŠTÍM ROCE - DĚKUJEME ZA POCHOPENÍNíže je možnost se seznámit s formuláři, potřebnými k označení jízdního kola, které se vyplňují na služebně MP Bílovec při označování.

Čestné prohlášení.pdf

Registrační formulář.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů.pdf

Dotazník.pdf

Současné složení MP Bílovec: 1 velitel, 8 strážníků a 1 operátorka kamerového systému.

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města BÍLOVCE a jeho místních částí, kterými jsou: STARÁ VES, OHRADA, BRAVINNÉ, NOVÉ DVORY, POŽAHA, VÝŠKOVICE, LUBOJATY a LHOTKA.

Na základě veřejnoprávní smlouvy může městská policie vykonávat činnost i na území obce nebo obcí, která(é) nemají obecní nebo městskou policii zřízeny. Na základě takovéto smlouvy vykonává naše městská policie svou činnost i na území obcí VELKÝCH ALBRECHTIC a BÍLOVA, tato činnost je vykonávaná na požádání starosty nebo místostarosty této obce.

Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (dále jen „strážník“) se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Městská policie zajišťuje nepřetržitou 24 – hodinovou službu občanům.

Základní činnost městské policie:

- Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku.

- Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití.

- Přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

- Odhaluje přestupky a jiné správní delikty.

- Upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.

Při této činnosti strážníci také:

- Dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku.

- Provádí odchyt toulavých zvířat ( zejména psů ), a nelze-li zjistit majitele, předává je do útulku pro opuštěná zvířata.

- Přispívá k bezpečnosti přecházejících chodců na přechodech pro chodce zejména u školských zařízení v čase, kdy jdou děti do škol.

- Provádí střežení objektů města s využitím pultu centralizované ochrany.

Strážník je oprávněn:

- Požadovat prokázání totožnosti.

- Požadovat potřebná vysvětlení.

- Předvést osobu.

- Odebrat zbraň.

- Zakázat vstup na určená místa.

- Otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor.

- Odejmout věc.

- Zastavovat jedoucí vozidla, jestliže řidič nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku.

- Vstupovat do živnostenských provozoven.

- Použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.

- Použít donucovací prostředky, psa a služební zbraň.

- Pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též o průběhu zákroku nebo úkonu.

- Vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů poskytnutí údajů.